obwód pod biustem
cm
obwód w biuście
cm
podano niepoprawny wymiar
twój rozmiar to:
regulamin mambra

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAMBRA.PL

 

I. Postanowienia ogólne.

1.1 Sklep internetowy „Mambra” znajdujący się pod adresem www.mambra.pl jest własnością: Mambra s.c. Katarzyna Deskur Wojciech Walczak, ul. Marszałkowska 18 lok. LU-5, 00-590 Warszawa, NIP: 5213528822, zarejestrowany w Centralenj Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gosporaki REGON: 141798566;

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.2.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2.2. Sprzedawca - Mambra s.c. Katarzyna Deskur Wojciech Walczak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polski prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5213528822, REGON: 141798566 prowadząca działalność pod adresem: ul. Marszałkowska 18 lok. LU-5, 00-590 Warszawa;

1.2.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.2.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.mambra.pl;

1.2.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mambra.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.2.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.2.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mambra s.c. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.2.8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

1.2.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mambra.pl

1.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych

1.5.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

1.5.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

1.5.3. Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji.

1.5.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x768.

1.5.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

1.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mambra.pl.

 

II. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 

2.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje za pomocą Formularza Zamówień

2.3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia oraz dokonanie akceptacji treści Regulaminu i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe .

2.4. Wypełniając na stronie internetowej www.mambra.pl formularz zamówienia, Klient wskazuje:

2.4.1. Zamawiany towar.

2.4.2. Dokładny adres, na jaki ma być dostarczony towar.

2.4.3. Sposób dostawy.

2.4.4. Sposób płatności.

2.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mambra s.c. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2.6. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

2.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

2.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

2.9. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę za pośrednictwem internetu. Zamówienia składane w sobotę, niedzielę i święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.10. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Mambra.s.c. wysyła do Klienta wiadomość na adres e-mail  wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia z informacją.

2.11. Klient po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w punkcie powyżej, może zrezygnować z realizacji zamówienia lub wyrazić zgodę na jego częściową realizację. 

2.12. Ceny Towarów na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2.13. Całkowita wartość zamówienia składa się z ceny towarów oraz kosztów przesyłki i jest prezentowana po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

2.14. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

2.15. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 

III. Sposoby  płatności.

 

3.1. Zamawiając dostawę do domu Klient może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybierając inną formę płatności:

3.1.1. płatność za pobraniem - zapłaty dokonuje się u listonosza lub kuriera, który dostarcza przesyłkę pod wskazany w zamówieniu adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce - bez zapłaty listonosz nie wyda zamówionej przesyłki.

3.1.2. płatność przelewem - zapłaty dokonuje się przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na konto bankowe firmy Mambra s.c.: mBank
20 1140 2004 0000 3202 6098 6165
. W tym wypadku towar zostaje wysłany dopiero po jego opłaceniu.
W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub, jeśli opłata dotyczy większej ilości zamówień, numery poszczególnych zamówień rozdzielone przecinkami.

3.1.3. płatność w systemie kartą kredytową lub e-przelewem - rozliczenia kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl lub Transferuj.pl.

3.2. W wypadku złożenia zamówienia z opcją "Odbór osobisty" Klient może odebrać zamówiony towar w salonie Mambra przy ul. Marszałkowskiej 18 w Warszawie i zapłacić za niego gotówką lub kartą płatniczą.

3.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

IV. Koszt, termin i sposoby dostawy

 

4.1.  Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie sklepu www.mambra.pl.

4.2.  Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.3.  Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

V. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

5.1.  Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.mambra.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podawania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

5.2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres pocztowy Mambra, ul.Marszałkowska 18 lok. LU-5, 00-590 Warszawa lub mailowy: mambra@mambra.pl. oświadczenie

5.3. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni który rozpoczyna się w momencie otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie od odstąpieniu na adres podany powyżej.

5.4.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana  za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Mambra, ul. Marszałkowska 18 lok. LU-5, 00-590 Warszawa.

5.5.  Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep www.mambra.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

5.6.  Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5.7.  Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego.

 

VI. Prawo do wymiany

 

6.1. Klient ma możliwość wymiany zakupionego Towaru na inny przez okres 14 dni od dnia odebrania Towaru bez podania przyczyny.

6.2. Wymiana może zostać dokonana na inny Towar o cechach określonych przez Klienta pod warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W wypadku różnic w cenie między Towarem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty albo Sprzedawca do zwrotu nadwyżki.

6.3. Koszt odesłania wymienianego Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt wysłania nowego produktu do Klienta ponosi Sprzedawca.

6.4. Wzór formularza wymiany Towaru stanowi załącznik do Regulaminu i można pobrać go tutaj.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej z Mambra s. c. w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Mambra, ul. Marszałkowska 18, 00-590 Warszawa, mambra@mambra.pl, tel. 790806886) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

7.4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a także w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

8.1 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Mambra s.c. zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej z Mambra s.c. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy zawartej z Mambra s.c. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 

7.1. Mambra s.c. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować w formie pisemnej na adres Mambra.s.c. ul. Marszałkowska 18 lok. LU-5, 00-590 Warszawa. W celu oceny niezgodności Towaru z Umową sprzedaży należy go dołączyć do pisma.

7.3. Mambra s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.4. Mambra s.c. nie jest producentem Towarów.

 

X. Dane osobowe

 

8.1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

8.2. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego www.mambra.pl.

8.3. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

8.4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez www.mambra.pl

 

XI. Postanowienia końcowe

 

9.1. Wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego są oryginalne.

9.2. Nazwy Towarów oraz producentów należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mambra.pl.

9.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel